Het Centrale Administratie Kantoor (CAK)  is  belast  met de uitvoering van de regeling van de regeling financiering zorg voor onverzekerbare vreemdelingen. Het instituut is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners, die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers en onverzekerbare vreemdelingen. Alleen  behandelingen die opgenomen zijn  in  het  basiszorg  pakket worden  (deels) vergoed.  Voor meer informatie over de uitvoering van de regeling verwijzen wij u naar: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Huisarts: De Stichting GIL heeft een document samengesteld waar handige tips zijn opgenomen, die  u als  huisarts kunnen  helpen  bij de  zorgverlening aan onverzekerbare vreemdelingen: Huisarts en onverzekerbare vreemdeling.pdf     


Apotheek: Vanaf 1 januari 2014 heeft in  Leiden  en  omgeving de  Centraal Apotheek een contract met het  CAK. Dit betekent dat onverzekerbare vreemdelingen hier hun medicatie kunnen verkrijgen en  daar  geholpen worden met vergoeding van kosten. Per 1  januari  2014  geldt er  een verplichte eigen  bijdrage  van  5 euro per  receptregel. Stichting GIL is in overleg met een regionaal  fonds om  te zoeken naar een oplossing voor deze eigen bijdrage,  omdat we  vinden  dat  die  een onnodige financiĆ«le drempel opwerpt.

Fysiotherapeut: Voor  vergoeding  van  fysiotherapeutische  zorg zie:  Fysiotherapeut en onverzekerbare vreemdeling  .pdf

Specialistische zorg: Het Alrijne  ziekenhuis is  gecontracteerd   als  ziekenhuis in de Leidse regio, waar onverzekerbare  vreemdelingen naar  kunnen worden  verwezen. Behandelingen  door  specialisten  in de andere  ziekenhuizen  in Leiden  en  omgeving komen  niet  voorvergoeding in aanmerking. Heeft uw  ziekenhuis  geen  contract  met  het  CAK, dan  kan  uw  ziekenhuis alleen een bijdrage  krijgen voor spoedeisende hulp. De  bijdrage bedraagt 80%  van de oninbare  vordering. Bij zwangerschap en bevalling  is  geen verwijzing  nodig en  bedraagt de vergoeding 100% in elk ziekenhuis

Tandarts:  De zorg die door  tandartsen geleverd wordt aan onverzekerbare vreemdelingen jonger dan 18 jaar  wordt  gedeeltelijk (dwz 80%) vergoed. Voor onverzekerbare vreemdelingen vanaf 18 jaar en ouder beperkt de vergoedingsmogelijkheid zich tot uitzonderingen zoals kaakchirurgie, de volledig uitneembare prothetische voorziening (80%) en bijzondere tandheelkunde (ontwikkelingsstoornissen, traumatische defecten, oncologie etc.). Voor verdere informatie  zie: Tandarts en onverzekerbare vreemdeling.pdf

De Stichting  GIL  voorziet in tandheelkundige  hulp  voor  mensen  zonder  verblijfsvergunning door de  heer L.P.W van Broeckhuysen, tandarts.  Voor  nadere  informatie  zie:  Tandarts GIL.pdf

Rooster tandarts Broeckhuysen.pdf

Verloskundige en  kraamhulp: Alle zorg die samenhangt met zwangerschap en bevalling wordt  voor 100% vergoed omdat deze onder de basisverzekering valt. Voor verdere informatie  zie: Verloskundige  en onverzekerbare vreemdeling.pdf

WLZ- en GGZ-instellingen: Voor de kosten van onverzekerbare vreemdelingen die zijn opgenomen in een WLZ- en GGZ-instelling voorziet de wet ook in een vergoeding.  Op het moment dat in een dergelijke instelling, voor het eerst, een onverzekerbare vreemdeling wordt opgenomen, dient de instelling in contact  te treden met het CAK

Leveranciers van  hulpmiddelen: Gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen, kunnen  een  beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. CAK verstrekt een bijdrage  aan  hulpmiddelen leveranciers, die daarvoor een overeenkomst  hebben. Neem daarvoor  contact  op  met  het  CAK.